HAYVANCILIK KREDİLERİ

1-Damızlık Süt Sığırcılığı Kredisi

Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde süt sığırı ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletmenin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilere; -Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 36 aylık sığırların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımı, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi -Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi tahsis edilebilmektedir.

2-Büyükbaş Süt Hayvancılığı Kredisi

10 baş ve üzerinde inek/dişi manda ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız; -Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık inek/mandaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, sağmal hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi, -Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi tahsis edilebilmektedir.

3-Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi

50 baş ve üzeri kapasitelerle işletme kurmak ve/veya mevcut hayvan sayınızı 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız; -Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı 7-15 aylık dişi danaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi, -Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi tahsis edilebilmektedir.

4-Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Angus, Simental (etçi), Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır işletmesi kurmak ve/veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız; -Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış, azami 36 aylık hayvanların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi, -Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi tahsis edilebilmektedir.

5-Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi

10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız; -Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi alımı ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi, -Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), en fazla 18 aylık ve en az 3 ay süreyle Turkvet veri tabanında kayıtlı erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi tahsis edilebilmektedir.

6-Kanatlı Sektörü Kredileri

Etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapan üreticilere; -Kümes yapımı ve tadilatı, bio güvenlik önlemleri, ilgili makine, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi, -Bakanlıkça çalışma izni verilmiş damızlık işletme ve/veya kuluçkahanelerden yumurta, civciv ve/veya yarka alımı, yem alımı ve diğer işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli işletme kredisi tahsis edilebilmektedir. .

7-Su Ürünleri Avcılığı Kredileri

Su ürünleri avcılığı konusunda faaliyet gösteren üreticilere; -Ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde muhafaza odalarının yapımı, buz makinesi, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazları, motor, balıkçı teknesi, balıkçı gemisi, balık ağı vb. alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu amacıyla azami 7 yıl vadeli Yatırım Kredisi, -Teknenin akaryakıt, yağ, bakım-onarım, kumanya ve işçi avans ödemeleri ve ürün pazarlamada kullanılan sandık, buz, kâğıt, nakliye giderleri ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İşletme Kredisi tahsis edilebilmektedir.

8-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredileri

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan veya T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanmış proje dahilinde su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerine başlamak isteyen üreticilere; -Kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması ya da bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi gibi modernizasyona yönelik yatırımlar ile alet ve ekipman alımı konularında azami 7 yıl vadeli yatırım kredisi, -İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İşletme Kredisi tahsis edilebilmektedir.

SÜBVANSİYONLU KREDİLER 2012

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA               Resmî Gazete                                       Sayı : 28212 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/2781 Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/2/2012 tarihli ve 2829 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu\'nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar MADDE 1- (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş, (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandıranına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir. (2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu ürünlerden (damızlık süt sığırı yetiştiriciliği konusu hariç) en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir ve her halükarda 10.000.000 TL\'yi aşamaz. 10.000.000 TL limiti ancak damızlık süt sığırı yetiştiriciliği konusunda kullandırılan kredilerde aşılabilir. (3) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir. (4) İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar. Traktör alımı konusundaki kredilerde ise kademelendirme uygulanmaz. (5) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine aşağıda belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.
KREDİ KONULARI İNDİRİM ORANI (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
Yatırım Dönemi İşletme Dönemi /Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI      
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği     20.000.000
250.000 TL\'ye kadar 100 50  
250.001-3.000.000 TL 75 50  
3.000.001 - 20.000.000 TL 50 25  
Yaygın hayvansal üretim     500.000
50.000 TL\'ye kadar 50 50  
50.001-500.000 TL 25 25  
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 3.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 1.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği/avcılığı 50 25 3.000.000
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı tarımı     10.000.000
250.000 TL\'ye kadar 50 50  
250.001-3.000.000 TL 50 25  
3.000.001-10.000.000 TL 25 25  
Yaygın bitkisel üretim     500.000
25.000 TL\'ye kadar 50 50  
25.001 -500.000 TL 25 25  
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 3.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 50 50 1.500.000
İvi tarım/Organik tarım uygulamaları 50 50 3.000.000
MUHTELİF KONULAR      
Traktör alımı      
35.000 TL\'ye kadar 50 50 35.000
35.001 TL - 500.000 TL 25 25 500.000
Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç) 50 50 500.000
Modern basınçlı sulama 100 100 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Diğer üretim konulan 25 25 500.000HAYVANCILIK İŞLETME KURULUŞU
HAYVANCILIK İŞLETMESİ PROJE İŞLEMLERİ Çaplı tesis yeri sahiplik belgesi alınması (arazinin çaplı krokisi) İmar durumunun alınması belgesiÇED raporu için görüş alınması (ek-1 ek-2  bakılarak izin alınır.)  Yer şeçimi yeri raporu alınması Kuruluş izni alınması Mimari projenin hazırlanması Mimari projelerin  (müh. Odası,belediye ve il özel idare) onaylatılması Yapı ruhsatının alınması (yapı denetim belgelendirlmesi Fizibilite raporunun hazırlanması ve subvansiyonlu  kredi talebi için  hazırlanması İnşaat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Makina ekipman techizat vb alınması montajı (donanım malzemeleri) Damızlıkların temini Yapı kullanım izni alınması Çalışma izninin alınması
YER SEÇİM İZİNLERİ (Gerekli  belge ve işlemler)
 1. Dilekçe
 2. Beyanname
 3. Tesis yeri ((Arazinin )plan krokisi ve çapı
 4. Tesis yeri sahiplik belgesi (Tapu)
 5. Tesis yeri birden fazla kişiye aitse muafakat belgesi veya taahhütname
 6. Alınacak kurum görüşleri

KURULUŞ İZNİ (Gerekli belge ve işlemler )
 1. Dilekçe
 2. İmar planı kararı gereken işletmelerden onaylı imar planı (mühendisler odası ve belediye imar birimleri)
 3. Tesis yeri 1/500 veya 1/10000 ölçekli vaziyet planı
 4. Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması –termin planı ve bu konuda açıklama raporu
 5. İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı plan kesit görüşlüğe sahip 1/50,1/100 ölçekli ve tarım il müdürlüğünden tarafından uygun bulunan   onaylı  mimarı proje

Ø ÇALIŞMA İZNİ (Gerekli belge ve işlemler)
 1. Dilekçe
 2. İşletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge sağlanması için gereken koşullar;
 • İşletme yeterli yükseklikte çit,,duvar veya tel ile çevrili olmalı
 • Büyüklük kapasitesine göre üstü kapalı sızdırmaz (foseptik çukurunun bulunması eğer içme suyu artezyen ise foseptik bu kaynaktan enaz  15 mt uzakta olmalıdır.
 • Hayvan dışkısı ve katı atıklar için işletmenin büyüklüğüne göre çevresi beton ile çevrili  katı atık deposu bulunmalıdır.

BÜYÜK BAŞ HAYVAN VE KÜMESLER İÇİN ALINACAK GÖRÜŞLER (İZİN ALINACAK RESMİ DAİRELER)
Ø İL ÖZEL İDARE GÖRÜŞÜ (TESİS YERİNE BAGLI OLARAK ) DİLEKÇE VERİLMESİ
Ø İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ
Ø İMAR VE İSKAN DAİRE BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ (BELEDİYE)
Ø DSİ  GÖRÜŞÜ
Ø İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ
Ø SAGLIK GRUP BAŞKANLIĞI KURULUNUN SAĞLIK KORUMA BANDI   MESAFE GÖRÜŞÜ
Ø KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ
Ø TABİAT VARLIKARINI KORUMA KURULU  GÖRÜŞÜ
Ø MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ (VARSA)
Ø KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ

DANIŞMANLIK VE KREDİLENDİRME HİZMETLERİ Modelimizden Görüntüler